Bạn Nguyễn Huy Minh - học sinh lớp 1A4 tuyên truyền phòng chống dịch covid 19.